Reglament general del pubillatge

Reglament General en PDF
(Aprovat el 18 de març de 2023)

Consideracions prèvies

El present reglament va ser aprovat per l’Assemblea del Foment de les Tradicions Catalanes el dia 18 de març de 2023, moment en el qual va entrar en vigor.

Els punts 1.3.2 i 5.3 del present reglament entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2024.

Índex

1. Descripció i requisits
2. Pubillatge universitari
3. Pubillatge de barris i associacions municipals
4. Pubillatge local
5. Pubillatge comarcal i intercomarcal
6. Pubillatge nacional
7. Altres consideracions

1. Descripció i requisits

1.1. S’entén per pubillatge el conjunt de persones que surten proclamades en un acte de proclamació i obtenen una banda o faixa.

1.1.1. El pubillatge contempla les següents formes de representació:

a) Pubillatge universitari

b) Pubillatge de barris i associacions

c) Pubillatge local

d) Pubillatge comarcal i intercomarcal

e) Pubillatge nacional

f) Pubillatge de cases catalanes

g) Pubillatge d’altres territoris de parla catalana

1.1.2. L’enumeració de formes de representació presentada no és excloent i es podrà ampliar sempre que es proclami un nou títol amb la mateixa finalitat i essència que la descrita en aquest document.

1.2. Totes les persones escollides en una proclamació es regiran pel present reglament i normatives que el desenvolupin al llarg de la seva vigència.

1.3. S’entén com a pubillatge adult el conjunt de les següents figures: pubilla, hereu, dama, donzella, damisel·la, fadrí, cabaler o cavaller.

1.3.1. El Foment de les Tradicions Catalanes recomana que les noies i nois aspirants a ser membres del pubillatge adult tinguin entre 18 i 23 anys en el moment de la seva proclamació o que, en tot cas, els compleixin l’any de la proclamació. No obstant això, no es negarà la participació en la tradició a les persones menors de 18 anys.

1.3.2. En tot cas, en l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya s’exigirà que els candidats tinguin un mínim de 17 i un màxim de 24 anys complerts d’edat o que, en tot cas, els compleixin l’any de la proclamació.

1.4. S’entén com a pubillatge infantil el conjunt de les següents figures: pubilleta, hereuet, dameta, damisel·la i fadrinet.

1.4.1. El Foment de les Tradicions Catalanes recomana que les nenes i nens aspirants a ser membres del pubillatge infantil tinguin entre 7 i 10 anys. No obstant això, no es negarà la participació en la tradició a les persones fora d’aquests límits d’edat.

1.4.2. El pubillatge infantil només podrà ser candidat per a certàmens d’elecció de pubillatge local, de barri o d’associacions.

1.4.3. Amb la voluntat de no fomentar actituds diferencials, des del Foment de les Tradicions Catalanes no es recomana la creació de certàmens de títol comarcal o intercomarcal per al pubillatge infantil.

1.5. La vigència estàndard dels títols de pubillatge serà d’un any. Tanmateix, això no impedeix que certs municipis puguin fer pubillatge local amb una vigència inicial de dos anys. De la mateixa manera, i per causes sobrevingudes, extraordinàries i justificades, es podrà allargar la vigència dels títols del pubillatge superant el termini inicialment previst i fins a una nova elecció, que s’haurà de realitzar en el termini més breu possible.

2. Pubillatge Universitari

2.1. S’entén per pubillatge universitari el conjunt de persones que una universitat elegeix perquè n’actuïn com a representants dins del món del pubillatge i en les activitats que la universitat consideri.

2.2. El color de bandes i faixes s’estableix en el color blanc.

2.3. El sistema d’elecció del pubillatge universitari recomanat pel Foment de les Tradicions Catalanes és:

a) En cas de tenir més d’una candidatura per càrrec es recomana fer exàmens escrits i/o orals on es valorin coneixements de cultura general, de la universitat o els que es considerin oportuns per part de l’entitat organitzadora.

b) En cas de tenir una única candidatura per càrrec, es recomana l’elecció directa.

2.4. Les persones de títol universitari podran presentar-se a les eleccions locals si els ajuntaments o organitzadors de la proclamació així ho accepten.

2.4.1. Si resulten escollits com a representants locals, es regiran per la part del present reglament referent al pubillatge local (Punt 4).

2.5. En cap cas el pubillatge universitari es podrà presentar a eleccions comarcals i intercomarcals.

2.6. El pubillatge universitari es podrà presentar al certamen nacional de forma excepcional, prèvia autorització del Foment de les Tradicions Catalanes i d’acord amb les condicions estipulades a continuació.

2.6.1. Entenent la pluralitat territorial existent dins el marc universitari, la candidatura presentada només podrà optar als títols de pubilla i hereu de Catalunya.

2.6.2. Per a presentar-se, serà necessari fer arribar al Foment de les Tradicions Catalanes els següents documents:

a) un escrit amb les motivacions i la justificació per la qual es vol presentar candidatura a títol nacional i

b) una carta de validació de la candidatura signada oficialment per part de la universitat.

2.6.3. Posteriorment, un equip de tres persones, format per la presidència del Foment de les Tradicions Catalanes –o la persona a qui delegui la funció–, la coordinació o vicepresidència –o càrrec anàleg– i una persona de l’Àrea de Protocol i Organització d’Actes, redactarà un informe de valoració de la candidatura i acceptarà o declinarà la candidatura presentada.

3. Pubillatge de barris i associacions municipals

3.1. S’entén per pubillatge de barri i associacions el conjunt de persones que un barri o associació d’un municipi elegeix perquè n’actuïn com a representants dins del món del pubillatge i en les activitats que aquesta entitat consideri.

3.1.1. Es contemplen per al pubillatge de barri i associacions les representacions de pubillatge adult i infantil.

3.2. En cas de ser representants de pubillatge d’una entitat municipal descentralitzada (EMD), se’ls tractarà com a pubillatge local i es regiran per la part del present reglament referent al pubillatge local (Punt 4).

3.3. El color de bandes i faixes s’estableix en el color blanc.

3.4. El sistema d’elecció del pubillatge de barri i associacions municipals recomanat pel Foment de les Tradicions Catalanes és:

a) En cas de tenir més d’una candidatura per càrrec es recomana fer exàmens escrits i/o orals on es valorin coneixements de cultura general i local o els que es considerin oportuns per part de l’entitat organitzadora.

b) En cas de tenir una única candidatura per càrrec, es recomana l’elecció directa.

3.5. Les persones que conformen el pubillatge adult d’un barri o associació podran presentar-se a l’elecció local si l’ajuntament i/o organitzadors del municipi del qual pertany el barri o associació així ho accepten.

3.5.1. En cas de resultar escollides com a representants locals, es regiran per la part del present reglament referent al pubillatge local (Punt 4).

3.6. El pubillatge de barri i associacions es podrà presentar als certàmens comarcal, intercomarcal i nacional, de forma excepcional i prèvia autorització del Foment de les Tradicions Catalanes.

3.6.1. En cas que al municipi al qual pertanyi el barri o associació existeixi pubillatge local i aquest es presenti al certamen en qüestió, no es permetrà al pubillatge de barri presentar candidatura. Es contemplaria una excepció si el pubillatge local renuncia per escrit a presentar-se en favor del pubillatge del barri o associació interessat.

3.6.2. Per a presentar-se, serà necessari fer arribar al Foment de les Tradicions Catalanes els següents documents:

a) un escrit amb les motivacions i la justificació per la qual es vol presentar candidatura a títol comarcal, intercomarcal o nacional i

b) una carta de validació de la candidatura signada per l’alcalde o regidor de cultura del municipi que reconeguin oficialment la candidatura proposada.

3.6.3. Posteriorment, un equip de tres persones, format per la presidència del Foment de les Tradicions Catalanes –o la persona a qui delegui la funció–, una persona de l’Àrea de Protocol i Organització d’Actes i una persona de la delegació territorial de la candidatura afectada, redactarà un informe de valoració de la candidatura i acceptarà o declinarà la candidatura presentada.

3.6.4. En cas que més d’un barri o associació municipal es vulgui presentar a un certamen comarcal, intercomarcal o nacional, serà l’ajuntament o associació de pubillatge local qui decideixi quina és la candidatura que representarà el seu municipi al certamen en qüestió.

4. Pubillatge local

4.1. S’entén per pubillatge local el conjunt de persones que una població elegeix perquè n’actuïn com a representants dins del món del pubillatge i en les activitats que l’entitat responsable consideri.

4.1.1. Es contemplen per al pubillatge local les representacions de pubillatge adult i infantil.

4.2. Qualsevol persona que hagi ostentat un títol local a un municipi no podrà ostentar-ne cap altre a un municipi diferent.

4.3. El color de bandes i faixes s’estableix en el color blanc per a tots els representants del pubillatge local. A més, des del Foment de les Tradicions Catalanes, es recomana que les bandes i faixes llueixin l’escut de la població.

4.4. El sistema d’elecció del pubillatge local recomanat pel Foment de les Tradicions Catalanes és fer exàmens escrits i orals on es valorin coneixements de cultura general i local o els que es considerin oportuns per part de l’entitat o institució organitzadora.

5. Pubillatge comarcal i intercomarcal

5.1. S’entén per pubillatge comarcal i intercomarcal el conjunt de persones que una comarca o unió de comarques elegeix perquè n’actuïn com a representants dins del món del pubillatge i en les activitats que l’entitat responsable consideri, prèvia validació del Foment de les Tradicions Catalanes.

5.2. Si els organitzadors (pobles, associacions participants, consells comarcals o el Foment de les Tradicions Catalanes, segons el cas) ho creuen convenient, a part de pubilla i hereu, també podran escollir dames i fadrins, fins a un màxim de 3 representants comarcals per tipologia de títol (banda o faixa). És a dir, com a màxim: pubilla, 1a dama i 2a dama, d’una banda, i hereu, 1r fadrí i 2n fadrí, d’altra banda.

5.3. Des del Foment de les Tradicions Catalanes es recomana la següent ràtio candidatures-comarcals escollits per cada tipologia de títol:

a) Entre 1 i 3 candidatures: 1 comarcal

b) Entre 4 i 5 candidatures: 2 comarcals

c) Entre 6 i més candidatures: 3 comarcals

5.3.1. Des del Foment de les Tradicions Catalanes es recomana contemplar una possible variabilitat anual entre nombre de títols atorgats, d’acord amb la quantitat de candidatures presentades.

5.3.2. De la mateixa manera, es recomana mantenir la paritat entre nombre de bandes i faixes atorgades, essent la naturalesa d’aquesta paritat a l’alça en favor de la tipologia de títol per la qual més candidatures s’hagin presentat. A tall d’exemple, si es presenten 3 candidatures a hereu i 6 candidatures a pubilla, el Foment de les Tradicions Catalanes recomana atorgar 2 faixes i 3 bandes.

5.4. Els representants comarcals (pubilla, hereu, dames i fadrins) lluiran les bandes i faixes o faixins amb l’escut de la comarca –si no n’hi ha, del consell comarcal– o la silueta dels límits territorials de la demarcació

5.5. Als certàmens comarcals i intercomarcals només es poden presentar les pubilles i els hereus dels municipis que integren la comarca o la demarcació intercomarcal.

5.5.1. Es permetria una excepció si la pubilla o l’hereu del municipi renuncia per escrit a presentar-se en favor de la dama o el fadrí (o equivalents) representants del mateix any, respectivament, així com en favor del pubillatge de barri o associacions que hagi sol·licitat presentar la seva candidatura i que tingui l’aprovació de l’ajuntament o entitat responsable del pubillatge del municipi.

5.5.2. En tot cas, si la pubilla o l’hereu renuncien en favor de la dama o el fadrí representants del mateix any o d’un integrant del pubillatge de barri o d’associacions, cap dels implicats no es podrà presentar a edicions futures del certamen en qüestió, ni tan sols si la dama o el fadrí o els representants del pubillatge de barri o d’associacions implicats esdevenen pubilla o hereu del seu municipi.

5.6. Els colors de les bandes i les faixes s’estableixen de la següent manera:

a) Títols comarcals: tonalitats blaves.

b) Títols intercomarcals: tonalitats vermelles.

5.6.1. Mentre que des del Foment de les Tradicions Catalanes no es dicti una altra regulació, es contempla com a única excepció el cas de la comarca de la Selva, que ostentarà bandes i faixes de color verd, d’acord amb la consolidació existent d’aquest color.

5.6.2. Només es permetran altres excepcions si se sol·liciten a la Junta Directiva del Foment de les Tradicions Catalanes de forma argumentada i per raons històriques. Per tal que el canvi de color es pogués produir primer hauria d’obtenir el vistiplau del Foment de les Tradicions Catalanes i, posteriorment, s’hauria d’aprovar a l’Assemblea General de socis de l’entitat.

5.7. El sistema d’elecció del pubillatge comarcal i intercomarcal recomanat pel Foment de les Tradicions Catalanes es presenta a l’apartat III, referent a recomanacions i reglaments dels exàmens, del present recull normatiu.

6. Pubillatge nacional

6.1. S’entén per pubillatge nacional el conjunt de persones que representen tot el pubillatge de Catalunya –local, comarcal, intercomarcal, universitari, de barris i associacions–. Aquestes persones seran escollides mitjançant exàmens orals i escrits, vehiculats per un jurat designat pel Foment de les Tradicions Catalanes i d’acord amb un reglament específic del certamen nacional.

6.2. L’elecció de les pubilles i hereus de títol nacional és organitzada pel Foment de les Tradicions Catalanes, amb la col·laboració d’aquella població que s’hagi ofert a acollir l’elecció, i de les institucions catalanes (polítiques i econòmiques) que es corresponguin.

6.3. Podran participar en el certamen nacional totes les pubilles i hereus amb títol vigent o amb títol corresponent a un altre any, sempre que no hagin participat en una edició anterior i compleixin els requisits expressats en els punts anteriors. Es permetria una excepció si la pubilla o l’hereu d’un municipi renuncia per escrit a presentar-se en favor de la dama o el fadrí (o equivalents) representants del mateix any, respectivament, així com en favor del pubillatge de barri o associacions que hagi sol·licitat presentar la seva candidatura.

6.3.1. En cas de presentar-se una pubilla o hereu amb títol corresponent a un altre any, aquests no podran tenir una no vigència superior a un període d’un any.

6.3.2. En qualsevol cas, només s’acceptarà una candidatura per municipi candidat i, si aquesta no és de la pubilla o l’hereu vigents, haurà de ser ratificada per l’ajuntament o l’associació de pubillatge corresponent. El Foment de les Tradicions Catalanes només valorarà com a excepcions a aquesta norma els casos greus degudament justificats.

6.3.3. En tot cas, si la pubilla o l’hereu renuncien en favor de la dama o el fadrí representants del mateix any o d’un integrant del pubillatge de barri o d’associacions, cap dels implicats no es podrà presentar a edicions futures del certamen en qüestió, ni tan sols si la dama o el fadrí o els representants del pubillatge de barri o d’associacions implicats esdevenen pubilla o hereu del seu municipi.

6.4. El Foment de les Tradicions Catalanes aconsella que, les pubilles i hereus participants en l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya hagin participat abans en les eleccions comarcals o intercomarcals que els corresponguin.

6.5. D’entre tots els participants del certamen nacional s’atorgaran els següents títols:

a) Pubilla de Catalunya

b) Hereu de Catalunya

c) Pubilla de les comarques barcelonines

d) Hereu de les comarques barcelonines

e) Pubilla de les comarques gironines

f) Hereu de les comarques gironines

g) Pubilla de les comarques lleidatanes

h) Hereu de les comarques lleidatanes

i) Pubilla de les comarques tarragonines

j) Hereu de les comarques tarragonines

6.5.1. Els títols de pubilles i hereus territorials seran nomenats en l’ordre que estableixi el jurat del certamen per tal de representar a la pubilla o l’hereu de Catalunya o substituir-los en cas necessari. L’ordre dels títols s’atorgarà de la següent manera:

a) Primera dama de Catalunya

b) Primer fadrí de Catalunya

c) Segona dama de Catalunya

d) Segon fadrí de Catalunya

e) Tercera dama de Catalunya

f) Tercer fadrí de Catalunya

g) Quarta dama de Catalunya

h) Quart fadrí de Catalunya

6.6. Les pubilles i hereus de títol nacional lluiran les bandes i faixes següents:

a) Pubilla de Catalunya: banda amb la senyera i el logotip del Foment de les Tradicions Catalanes.

b) Hereu de Catalunya: faixa blanca i a mig camal la senyera i el logotip del Foment de les Tradicions Catalanes.

c) Pubilles i hereus territorials: banda de color or vell o faixa de color blanc i a mig camal color or vell i l’escut de la capital de la circumscripció a la qual es representi.

6.7. El pubillatge de títol nacional dependrà directament de la Junta Directiva del Foment de les Tradicions Catalanes.

6.8. El Foment de les Tradicions Catalanes facilitarà en la mesura del possible que el pubillatge nacional pugui assistir a tots els actes de pubillatge, cultura popular i institucionals en els quals aquests siguin convidats, tant a Catalunya com a l’exterior.

6.9. El pubillatge nacional té el deure de procurar assistir a tots els actes de pubillatge, cultura popular i institucionals per tal de garantir la representació territorial del pubillatge.

6.9.1. En cas que coincideixi més d’un acte en la mateixa data, el pubillatge nacional té el deure de vetllar perquè a tots els actes hi assisteixi almenys un representant de títol nacional.

6.9.2. De la mateixa manera, el pubillatge territorial haurà d’assistir als actes on se’ls convidi, prioritzant els actes que es realitzin a la seva demarcació.

7. Altres consideracions

7.1. Per raons històriques, s’estableix que els següents nuclis poblacionals seran considerats com a pubillatge local, malgrat no ser EMD:

a) Canyamars, Maresme

b) La Valldan, Berguedà

c) Vilanova de la Muga, Alt Empordà

d) Vilatenim, Alt Empordà

e) Tordera de Segarra, La Segarra

f) Raimat, Segrià

7.1.1. L’enumeració presentada en cap cas és excloent i el Foment de les Tradicions Catalanes permetrà sol·licitar aquesta excepcionalitat a través d’una petició escrita, dirigida a la presidència de l’entitat, mitjançant la qual s’aporti la documentació pertinent per demostrar l’existència històrica del pubillatge en aquest territori.

7.2. En cas que un membre del pubillatge vigent cometi una falta molt greu d’acord amb el règim intern exposat en el present recull normatiu, es contemplen les següents opcions:

a) En el cas dels títols comarcals i intercomarcals directament dependents de Foment de les Tradicions Catalanes i dels títols nacionals, se’ls podrà retirar el títol i vetar dels actes organitzats per l’esmentada entitat. Aquest fet haurà de venir motivat per un informe de valoració dels fets i motivació de l’expulsió signat per un vocal de l’Àrea de Protocol i Organització d’Actes, d’un vocal de l’Àrea d’Assessoria Legal, del coordinador general i del president del Foment de les Tradicions Catalanes.

b) En el cas dels títols de barri, associacions, universitaris i locals i dels títols comarcals i intercomarcals no dependents de Foment de les Tradicions Catalanes, se’ls podrà vetar dels actes organitzats per l’esmentada entitat i s’enviarà un informe als municipis o ens responsables per a sol·licitar la retirada del seu títol. Aquest fet haurà de venir motivat per un informe de valoració dels fets i petició de retirada del títol signat per un vocal de l’Àrea de Protocol i Organització d’Actes, d’un vocal de l’Àrea d’Assessoria Legal, del coordinador general i del president del Foment de les Tradicions Catalanes.

Vols ser soci del Foment?

Si voleu fer-vos socis del Foment de les Tradicions Catalanes només heu d’omplir el següent formulari i us farem arribar el document per a la seva validació bancària. Un cop fet, ens l’haureu de retornar escanejat al nostre correu electrònic.

ON TROBAR PUBILLATGE